Kontakt os

Aktuelt i Pharmakon forskning

 

Evidens for apotekspraksis
Pharmakon laver hvert år systematiske søgninger for at samle evidens for apotekspraksis. Her samler vi viden på forskellige områder i rapporter. Den samlede viden er et godt sted at starte i forbindelse med projektarbejde og inspirationssøgning. Læs mere

 

Apoteket vil hjælpe pårørende
Pårørende påtager sig tit en stor opgave med deres næres sygdom og medicin. Så hvordan hjælper apoteket de pårørende bedst? I projektet "Medicinsikkerhed - udvikling og afprøvning af et undervisningsmateriale til pårørende" udvikler vi, sammen med pårørende og apoteksmedarbejdere, undervisningsmateriale, som skal hjælpe pårørende. Læs mere >


Professionel adfærd på digitale platforme
Hvordan spiller teknologi ind på forholdet mellem sundhedsprofessionelle og patienter? Det undersøger vi i projektet "Professionel adfærd på digitale platforme – en litteraturundersøgelse"Læs mere >


Medicin uden skade
I projektet "Medicin uden skade" er målet at øge patientsikkerheden ved medicinering. Flere myndigheder og organisationer samarbejder om "Medicin uden skade", som skal nedbringe antallet af alvorlige medicinskader i Danmark. Læs mere >

 

Hvordan kan apoteket støtte borgere med begrænsede sundhedskompetencer?
Sundhedskompetence handler om evnen til at forstå og bruge sundhedsinformation. Rapporten "Apoteksindsatser målrettet borgere med begrænsede sundhedskompetencer" kigger nærmere på begrebet sundhedskompetence og undersøger, om der er værktøjer, som kan støtte borgere med begrænsede sundhedskompetencer. Læs mere >


Farmakonomers rådgivning på apotek
Farmakonomer varetager hver dag en stor rolle på de danske apoteker, når de rådgiver om receptmedicin, håndkøbsmedicin og egenomsorg. Der er ikke tidligere gennemført en undersøgelse, der specifikt afdækker farmakonomers bidrag til apotekets rådgivning på apoteker i Danmark. Med projektet "Farmakonomers rådgivning på apotek" vil vi skabe viden om farmakonomers indsats i forhold til rådgivning. Læs mere >

 

Samarbejde mellem kommune og apotek
Erfaringer fra udlandet viser, at apotekerne kan bidrage til sundhedsfremme og forebyggelse i det nære sundhedsvæsen. I "Samarbejde mellem kommune og apotek" har vi undersøgt, hvad der skal til for at etablere et samarbejde - og hvad der kan samarbejdes om - mellem kommune og apotek. Læs mere >

 

Medicinmøder mellem hjemmepleje og apotek
I projektet "Afprøvning af medicinmøder med hjemmeplejen" er formålet at øge patientsikkerheden gennem sikker håndtering af medicin. Formålet er også, at hjemmeplejen føler sig tryg i arbejdet med at håndtere borgernes medicin.  Læs mere >

 

Ny viden om apotekskundernes onlinesøgning
Apotekets medarbejdere møder i stigende grad kunder, der møder op i skranken, efter de har tilegnet sig viden om sygdom, sundhed og behandling efter onlinesøgninger. I projektet "Informationssøgning før apoteksbesøg" vil vi undersøge kunders online informationssøgning forud for apoteksbesøg. Læs mere >

 

Sikker sektorovergang
Ændringer i patienters medicinske behandling under indlæggelse kan gå tabt ved overgangen mellem fx sygehus, hjemmepleje og apotek. Projektet "Sikker sektorovergang – med fokus på patientens lægemiddelbehandling" beskriver vejen for patienters lægemiddelbehandling. Læs mere >


Samarbejde mellem kommune, apotek og lokalsamfund skal fremme sundhed og forebygge sygdom del 1 & 2
De danske apoteker er en underudnyttet ressource i det nære sundhedsvæsen. I nogle lande, fx England, er apoteket en aktiv partner i forhold til at fremme sundhed og at forebygge sygdomme. Apoteket kan fx varetage opgaver, der handler om forebyggelse af livsstilssygdomme, rygeafvænning, vaccinationer og screeninger for diverse sygdomstegn.  Læs mere

 

Sikker brug af medicin på botilbud for psykisk syge og handicappede
Projektet skal gøre medarbejdernes håndtering af medicin på kommunale botilbud mere sikker. Læs mere

 

Hvad er effekten af Medicingennemgang leveret af apoteket?
Det overordnede formål med projektet "Effekt af medicingennemgang leveret af apotek" er at undersøge, om, og i hvilket omfang, medicingennemgang leveret af apoteket har en effekt på borgernes forbrug af lægemidler, kontakter til sundhedsvæsenet og livskvalitet. Formålet er også at opgøre omkostninger forbundet hermed.  Læs mere

 

 

   

Kvalitet og sikkerhed i medicineringsprocesser

Der er dokumenteret mange problemer i relation til medicinering og medicinhåndtering i på botilbud. 

Opstartsprojekt - læs mere 

Implementeringsprojekt - læs mere

Udviklingsprojekt der sigtede mod at opnå bedre medicin-anvendelse på plejehjem ved at udvikle og afprøve en model for samarbejde mellem apotek, praktiserende læger og plejehjem om en gennemgang af de ældre borgeres medicin. 

Læs mere

Projektet søger gennem dels et kompetenceløft af plejepersonalet og dels et samarbejde mellem plejepersonale, apotek og lægepraksis at opnå bedre brug af medicin i hjemmepleje og på plejehjem.

Læs mere

Der sker sommetider fejl med medicinen, når folk indlægges på hospitalet. Vi ved ikke så meget om hvilke, hvor mange og hvad årsagerne er til, at fejlene sker. Det prøver vi at finde ud af sammen med Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Danmarks Apotekerforening. Læs mere

Den kompetente eller sårbare medicinbruger

Et udviklings- og implementeringsprojekt, der har til formål at udvikle, afprøve og implementere et rådgivningsforløb omkring medicinbrug til nydanskere tilknyttet jobcentre.

Læs mere

Projektet er et interventionsstudie med forudgående pilotafprøvning og formålet er at opnå forbedret helbredseffekt og empowerment for medicinbrugere gennem en bedre brug af medicin - under hensyntagen til den enkelte medicinbrugers ønsker og evner. 

Læs mere

Udviklings- og demonstrationsprojekt der blev gennemført i et samarbejde med Farmaceutisk Fakultet ved Københavns Universitet samt apoteker og praktiserende læger i Region Syd.

Læs mere

Velfærdsteknologier i forbindelse med medicinering, herunder complianceteknologier

Projektets formål er at understøtte ældre borgere i at blive mere selvhjulpne vedrørende medicinindtag og derved sprede ressourcer i den kommunale serviceydelse.

Læs mere

Projektets formål var både at give et overblik over de patientsikkerheds¬problemer, som relateres til dosisdispensering, og ikke mindst over de løsninger, som kan resultere i større sikkerhed og effektivitet.

Læs mere

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more