Genordination på de danske apoteker: Afdækning af omfang og praksis

Genordination på de danske apoteker: Afdækning af omfang og praksis

Baggrund

1 juli 2019 trådte ordningen om. behandlerfarmaceuters genordination af udvalgte lægemidler i kraft på de danske apoteker. Det er væsentligt at få afdækket, hvordan praksis for den nye ordning folder sig ud rundt omkring på apotekerne med henblik på vurdering af behovet for uddannelse- og organisatoriske tiltag til optimering af ordningen. I nærværende undersøgelse vil genordinationsordningen blive afdækket hvad angår omfanget af genordinationer, tidspunkt for genordination hvilke lægemidler der genordineres, og hvor ofte og til hvem. Regionale forskelle i genordination vil også blive undersøgt. For henvendelse som ikke munder ud i ordination afdækkes årsagen hertil og personaleinvolvering og behandlerfarmaceuten tidsforbrug ved genordination vil også blive afdækket. Os bekendt har ingen andre lavet/eller er i gang med at lave en sådan afdækning. Desuden har farmaceutstuderende i mere end 20 år deltaget i forskningsprojekter under deres studieophold, og de studerende har udvist stor interesse for at følge behandlerfarmaceutordningen. Således kan de studerende med fordel deltage i nedenstående projektet som både dataproducenter og lokale projektledere ude på apoteket.

 

Formål

At afdække praksis for genordinationsordningen, mht. at give input til apoteker, Sundhedsstyrelsen, kursusudbyder og interesseorganisationer ift status, implementering og udvikling af ordningen. Et sekundært formål er at træne farmacistuderende i at deltage i et forskningsprojekt.

Projektets design og metode

Design

Studiet er deskriptivt studie med prospektiv indsamling af data vedr. den enkelte henvendelse om genordination. Indsamling forløber over 14 dage i foråret 2020.

 

Deltagere

Apoteker som har studerende på studieophold fra enten Københavns Universitet eller Syddansk Universitet i foråret 2020 kan inkluderes i studiet. Forud for studieopholdet informeres apoteket skriftligt og/eller ved møde om projektet. Det er frivilligt for de studerende om de vil deltage i projektet. Apoteket inkluderes af de studerende ved start af studieophold. Det tilstræbes, at de deltagende apoteker fordeler sig repræsentativt over Danmark.

Apoteket kan vælge at en eller flere af apotekets receptekspederende enheder deltager i studiet.

 

Sample size

Målet er at inkludere 50 apoteker eller mere. Baggrunden for dette antal er, at 4 apoteker i ordningens første 1½ måned i gennemsnit havde 65 genordinationer (11, 27,76,146) dvs. ca. 40 pr måned. Antal henvendelser, som ikke førte til genordination, var i størrelsesorden 15-20% (Nyhedsbrev Sep. 2019). Ved indsamling på 50 apoteker i en 14 dage periode forventes data indhentet for ca. 1000 henvendelser, hvilket et tilstrækkelig for passende statistiske analyser.

Dataindsamling

Behandlerfarmaceuten indsamler data for alle egne henvendelser vedr. genordination. Til studiet udvikles et elektronisk dataindsamlingsværktøj i programmet REDCAP, hvor behandlerfarmaceuten indtaster indhentede data. Indtastning kan ske umiddelbart i forbindelse med ordination. Alternativt kan behandlerfarmaceuten printe relevant materiale for senere indtastning, eller udfylde printet dataskema til senere indtastning.

Til indsamling kan med fordel anvendes et mobilt device (IPAD)

For den enkelte henvendelse om genordination indsamles der data om (se bilag for detaljer):

 • Apoteket (navn, type),
 • Behandlerfarmaceuten, (alder, køn, apotekserfaring)
 • Henvendelse via andet apotek
 • Patienten (aldersklasse, køn, tidligere genordination af samme lægemiddel/lægemiddelgruppe
 • Tidspunkt for henvendelse (dato, tidspunkt)
 • Resultat af henvendelse (genordination/ingen genordination + årsag hertil), lægemiddel/gruppe genordineret
 • Data om genordinationsprocessen (personaletype involveret, tidsforbrug, samlet og for delelementer af processen, forslag til forbedring)
 • Afledte sundhedsydelser som følge af henvendelsen.

 

Studerende på studieophold på apotek har ansvar for kvalitetssikring af de indtastede data og endelig afsendelse af data i RedCap. Den studerende sikrer sig, at alle relevante felter er udfyldt og afklarer afvigende indtastninger f.eks. ved efterfølgende opklarende spørgsmål til behandlerfarmaceuten eller andet personale. Såfremt et apotek foretrækker at registrere data i printet dataskema, kan den studerende efterfølgende stå for dataindtastning,

 

Pilottest og tilpasning af projektet

Mhp. på vurdering af gennemførligheden afprøves dataindsamling i en pilottest på et udvalgt apotek og indsamlingsparametrene justeres herefter. Herudover vil praktikvejledere på Københavns Universitet få lejlighed til at give input til justering af projektbeskrivelse og indhold ved en kursusdag forud for praktikperioden.

 

Dataanalyse

Dataanalysen tilrettelægges med henblik på besvarelse af følgende spørgsmål

 • Hvilke lægemidler genordineres og hvornår (på måneden/ugen/dagen)?
 • Hvor mange kunder går fra apoteket efter dialog om genordination uden at få genordineret deres medicin og hvilke grunde er der hertil?
 • Ses der regionale forskelle i hvad og hvornår der genordineres, og i fald hvilke?
 • Ses der højere genordinationstal i områder med lægemangel?
 • I hvor høj grad er det de samme kunder der kommer gentagne gange for at få genordineret medicinen (har patienten siden indførelsen af ordningen tidligere benyttet sig af genordination)?
 • Hvor mange genordinationer giver anledning til at henvise til diverse sundhedsydelser (TPI, MS, CS mv)?
 • Hvem er involveret i den konkrete ekspedition, der ender med genordination ud over behandlerfarmaceuten, og i hvilke dele af processen?)
 • Er dele af processen mere tidskrævende end andre?
 • Hvilke forbedringsmuligheder ser behandlerfarmaceuten i genordinationsprocessen?

Resultater opgøres i antal og procent for kategoriske variable. Regionale forskelle sammenlignes ved Chi2- test eller Fisher exact test. P-værdier < 0.05 sættes som en statistisk signifikant forskel.

Efter endt indsamling modtager de studerende fra datamanageren af projektet, et udtræk af data for deres egen apotek. Ud fra datasættet skal de(n) studerende udføre en lokal analyse af genordination på det pågældende praktiksted. Arbejdet skal munde ud i en få siders rapport til praktikstedet og resultaterne fremlægges mundtlig på praktikstedet fx ved morgenmøde.

 

Tidsplan

 

Tidspunkt

Opgave

Udførsel

Tovholder

Oktober primo 2019

Fastlæggelse af hvilke data der skal indsamles og design

Ulla, Lotte og Charlotte

Ulla

Oktober 2019

REDCAP værktøj

Alaa

 

November uge 1 eller 2

Afprøvning af værktøj – indsamling af data erfaring

Sønderbro Apotek?

Tovholder på stedet? Alaa?

Lotte

Midt november 2019

Analyse af data fra pilot og fremlæggelse i projektgruppen

 

 

22. nov 2019

Vejledere på KU´s studieopholdsapoteker diskuterer fremlagte resultater fra pilotundersøgelsen og kommer med input til hovedundersøgelsen

Ulla, Charlotte og Lotte deltager

 

December 2019

Tilpasning af værktøj

 

 

December 2019

Apoteker informeres skriftlig om projektet når de modtager mail om kommende studerende

 

 

Januar 2020

De studerende på KU og SDU introduceres til projektet og giver tilbagemelding om de ønsker at deltage 15. februar

 

 

(Ultimo februar 2020

Studerende indhenter af tilsagn om deltagelse

 

 

Marts 2020

Dataindsamling

Alaa

 

April 2020

Fremsendelse af lokale datasæt til studerende på studieophold

Alaa

 

April-maj 2020

Dataanalyse og rapportudarbejdelse

 

Specialstuderende (analyse). Rapportudarbejdelse: Pharmakon?

 

Efterår 2020

Videnskabelig artikelskrivning

Projektgruppen

 

Resurseforbrug: Det estimeres, at de studerende projektdeltagelse vil tage ca. en 1 uges nettotid pr apotek. Vejlederne formodes at skulle bruge ca. 4-5 timer på vejledning og hjælp ifm projektudformning. Apotekets øvrige personale (primært behandlerfarmaceuter) forventes at skulle bruge ca 10 timer til dataregistrering. Udvikling af værktøj, dataindsamling og dataproduktion forventes et tidsforbrug 3 uger.

Projektgruppe: Ulla Hedegaard (projektleder), Alaa Hassan Burghle. Lotte Stig Nørgaard, Charlotte Rossing,

Kontaktoplysninger: Lektor Ulla Hedegaard, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet. Mail: uhedegaard@health.sdu.dk. Tlf.: 65503082

Formidling:

Læs mere her

Projektfakta
Finansiering
Tages fra driftsmidlerne på de tre institutioner, Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Pharmakon.
Kontakt
Ulla Hedegaard (projektleder), Alaa Hassan Burghle. Lotte Stig Nørgaard, Charlotte Rossing
Startdato
1. okt. 2019