Jobtilfredshed blandt apoteksansatte Farmaceuter og Farmakonomer i Danmark

Om projektet

Studier indikerer, at dårlig jobtilfredshed blandt sundhedsfaglige professioner kan have negative konsekvenser både for personalet og patienter (1–4). Der er kun begrænset forskning på jobtilfredshed af apotekspersonalets i Danmark (1,4).

Measure of Job Satisfaction (MJS) er et valideret spørgeskema om jobtilfredshed udviklet for sygeplejersker (5). MJS-spørgeskemaet er blevet oversat til dansk, tilpasset til apotekspersonale og testet i ét pilotstudie i Danmark (6).

Formål

Denne undersøgelse vil validere den danske version af MJSspørgeskemaet, samt afdække jobtilfredsheden blandt landets apoteksfarmaceuter og -farmakonomer herunder specifikt sammenligne
jobtilfredsheden blandt 

 • Apoteksfarmaceuter og -farmakonomer ansat i primær- og sekundærsektoren
 • Farmaceuter og farmakonomer
 • De to faggrupper på tværs af regioner, køn og aldersgrupper

Projektets design og metode

Der vil udføres en tværsnitspørgeskemaundersøgelse. Data vil indsamles gennem et online survey-system. Deltagere rekrutteres ved hjælp af relevante Facebook-grupper, gennem offentlige apotekers e-mailadresser
og ved hjælp af kontaktpersoner i Danmarks Apotekerforening, Pharmadanmark, Pharmakon og Selskab for Danmarks Farmaceutiske Selskab; Sektionen for Klinisk Farmaci. Der planlægges at indsamle mindst 450 besvarelser. Det indsamlede data vil blive benyttet til at foretage psykometriske valideringsanalyser og til at besvare de opstillede problemstillinger.

Tidsplan

December 2023 – Februar 2024:
Forberedelse af projektprotokol, testning af spørgeskemaet på online survey-system Surveyxact

Marts 2023:
Dataindsamling

April - Maj 2023:
Dataanalyse, fremlæggelse af resultater.

Formidlingsplan

Kandidatspeciale, videnskabelig artikel, præsentationer hos NUAP og Pharmadanmark

Organisering

Projektet udføres som et specialeprojekt på PharmaSchool, KU, af to specialestuderende (projektledere). Ramune Jacobsen (ramune.jacobsen@sund.ku.dk), Lektor på KU er hovedvejleder og Ulla Hedegaard (ulhed@medicinraadet.dk), specialkonsulent i Medicinrådet er medvejleder på projektet.

Referencer

 1. Charlotte Suhr Jørgensen, Line Lund, Søren Pedersen. Det psykosociale
  arbejdsmiljø for apoteksansatte farmaceuter. Wilke. 13-april-23;
 2. Gidman W. Increasing community pharmacy workloads in England: causes and
  consequences. Int J Clin Pharm. juni 2011;33(3):512–20.
 3. Jobtilfredshed og arbejdsmiljø blandt danske akutsygeplejersker | Klinisk
  Sygepleje [Internet]. [henvist 22. november 2023]. Tilgængelig hos: https://www-idunnno.
  ep.ljernadgang.kb.dk/doi/full/10.18261/issn.1903-2285-2019-04-02
 4. vive.dk [Internet]. [henvist 22. november 2023]. Farmakonomers psykosociale
  arbejdsmiljø. Tilgængelig hos: https://www.vive.dk/da/udgivelser/farmakonomerspsykosociale-
  arbejdsmiljoe-3vy71jvy/
 5. Traynor M, Wade B. The development of a measure of job satisfaction for use in
  monitoring the morale of community nurses in four trusts. J Adv Nurs. januar
  1993;18(1):127–36.
 6. Husted GR, Rossing CV, Jacobsen R, Hedegaard U, Kaae S, Almarsdóttir AB, m.ll. A
  mixed methods evaluation of a mentalising education programme for the community
  pharmacy workforce in Denmark – A promising way forward to deliver patient-centred
  counselling. Pharmacy Education. 9. juni 2023;23(1):237–51.
Publikationer