PEP-fløjte instruktion – en ydelse på apotek

Om projektet

Projektet undersøger, om apoteket kan medvirke til bedre brug af Pepfløjter. Det sker ved at undersøge, hvilken instruktion apoteket skal give i forbindelse med salg af Pepfløjter, hvilken økonomi der er forbundet med ydelsen, og hvordan samarbejde mellem læger, andre sundhedsprofessionelle og apoteket kan etableres.

Baggrund:
PEP-fløjten tilbydes i dag til en række af patienter med lungelidelser. Det inkluderer både KOL-patienter, astma- patienter samt patienter med senfølger efter Covid-19.

Ifølge Sundhedsstyrelsen lider omkring 320.000 danskere af KOL. Astma ses hos 7-10 % af befolkningen (sundhed.dk). Antallet af patienter med senfølger efter covid-19 kendes ikke.

Sundhedsprofessionelle i kommuner, almen praksis og på sygehuse har et ansvar for at forebygge eksacerbationer hos KOL-patienter og forebygge forværring af astma-sygdom ved at bidrage til at styrke borgerens mestringsevne.

Proceduren for dette samarbejde i dag er, at borgeren enten får rådgivning om mestring og forebyggelse hos egen læge eller alternativt får en henvisning fra egen læge til hospitalets lungeambulatorie eller kommunens sundhedscentre med henblik på ”lungefysioterapi”. (lunge.dk)

Kommunen skal sikre, at de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer er til stede til at varetage sygdomsspecifikke forebyggelsestilbud.  Det kan være vanskeligt for kommunerne at stille en lungefaglig sygeplejerske eller fysioterapeut med speciale indenfor lungefysioterapi til rådighed for borgerne. Hvis kommunen ikke har disse kompetencer til rådighed, anbefales det, at kommunen samarbejder med fx en lungemedicinsk afdeling eller almen praksis herom. punkt_6_bilag_2_forloebsprogram_for_kolpatienter.pdf (regionsyddanmark.dk)

Der ses lægemangel i dele af Danmark. Det kan derfor være svært for nogle borgere at få rådgivning om mestring og forebyggelse hos egen læge. I den forbindelse kan apotekerne spille en rolle i forebyggelsesarbejdet hos borgere med luftvejslidelser, ved at vejlede i brugen af PEP-fløjte, hos de kunder der køber PEP-fløjten på apoteket.

Personalet på landets apoteker møder kunder, der kommer fra den praktiserende læge eller ambulatorier, med en besked om at skulle købe en PEP-fløjte til træning af lungemuskulaturen. De seneste år møder personalet også kunder, der har fået kendskab til brugen af PEP-fløjte via deres venner eller familie.

Apotekerforeningen arbejder på at sikre mere lige adgang til sundhed i hele landet. Og apotekerne er en central del af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. (Danmarks apotekerforening)

Apotekerne skal, jf. Bekendtgørelsen om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold, yde relevant og nødvendig information og rådgivning om lægemidler tilpasset borgerens behov. Herudover skal apotekerne tilbyde 3 specifikke ydelser, som er relevante for borgere med en luftvejslidelse: ”Medicinsamtale”, “Compliancesamtale” og ”Tjek på inhalation”. Der kræves ikke henvisning til ydelserne, og de er gratis for borgeren.

Apoteket har i dag ikke tilstrækkelig viden til at vejlede kunden i hvilken modstand, kunden skal bruge i PEP-fløjten, da det kræver en specialviden, som i dag er forbeholdt sygeplejersker eller fysioterapeuter med efteruddannelse indenfor lungeområdet. Derudover mangler personalet viden om hvilke kunder, der ikke skal tilbydes en PEP-fløjte grundet kontraindikationer.

Ved at implementere ydelsen på apoteket, vil det lette adgangen til instruktion af brugen af PEP-fløjte for borgere og derved øge sandsynligheden for, at den enkelte borgers mestringsevne øges

Formål:

Formålet med projektet er at beskrive og pilotafprøve ydelsen ”PEP-fløjte instruktion”

Problemstillinger:

  1. Hvordan ser en ydelse med PEP-fløjte instruktion ud på apoteket?

 

  1. Hvordan oplever apotekspersonalet at anvende materialerne og levere instruktionen i PEP-fløjte ydelsen?

Målgruppe:

Voksne over 18 år, der forespørger på køb af PEP-fløjte. Det er ikke et krav til ydelsen, at kunde skal være henvist fra læge eller andet sundhedspersonale

Eksklusionskriterier for målgruppen:

Børn 0-17

Kunder med kendskab til vand i lungerne udelukkes fra undersøgelsen, da de er kontraindicerede i forhold til brugen af PEP-fløjte.

 

Metode

Der udarbejdes en manual til beskrivelse af ydelsen “PEP-fløjte instruktion” på apotek. Ud over manualen udarbejdes en formular til registrering af ydelsen samt en protokol for ydelsen.

Materialet til ydelsen udarbejdes af projektgruppen i samarbejde med Pharmakon.

Det samlede materiale afprøves på 4 apoteksenheder i Region Syddanmark og 7 apoteksenheder i Region Midt. I alt deltager 3 apoteker. Denne afprøvning finder sted over 4 uger i november og december 2023.

Der indsamles kvantitative data gennem spørgeskema, der har til formål at registrere apotekmed-arbejderens vurdering af brug af de udarbejdede materialer til ydelsen.
Spørgeskemaet udvikles af projektgruppen i samarbejde med Pharmakon.
Spørgeskemaet + det udarbejdede materiale pilottestes på 3 personer hvert sted. Herefter rettes spørgeskemaet til.

Til registrering af kvalitative data fører styregruppen en logbog i testperioden, som har til formål at registrere erfaringer fra de involverede apoteksmedarbejdere.

De deltagende apoteker udvælger 5 medarbejdere, som i kortlægningsperioden er ansvarlige for, at ydelsen bliver tilbudt.
De deltagende medarbejdere skal være TPI-certificerede.
Ydelsen tilbydes alle kunder, der forespørger på køb af PEP-fløjte og som indgår under projektets målgruppebeskrivelse.

Litteratursøgning foretages af projektgruppen i samarbejde med Pharmakon

Maj-juli

Udarbejdelse af manual, protokol, formular og projektbeskrivelse

August-oktober

Udarbejdelse af spørgeskema til personale,

Ultimo oktober

Pilotafprøvning af materialer + spørgeskema

Primo november

Tilretning i forh til pilotafprøvning

November og december

Dataopsamling i 4 uger

December- februar 2024

Bearbejdning af data i en endelig kort rapport

Foråret 2024

Indsende abstract til FIP

 

Formidling
Resultatet af projektet formidles i en kort rapport på NUAPs hjemmeside, i Farmaci samt i andre relevante fagblade. Derudover indsendes der abstract til FIP kongressen 2024

Projektgruppe
Lone Søndergaard: 331ls@apoteket.dk,
Pernille Jørgensen: 286pj@apoteket.dk,
Lisbeth Haagen: aklila@mail.dk,
Sara Elgaard Frantzen: sef@pharmakon.dk

 

Projektfakta
Finansiering
Kontakt
Startdato
1. maj 2023
Publikationer